Sunday, March 2, 2008

CIRI-CIRI KEPIMPINAN PERSPEKTIF AL-MAWARDI

Kalau ingin berenang,
pertama teluk kedua pantai
Kalau ingin memimpin,
pertama elok kedua pandai


Bait pantun dua kerat melayu ini relevan denganpersedian pemilih di dalam menghadapi pilihan raya yang bakal menjelang. Pilihan raya adalah merupakan satu perkara besar yang bakal ditempoh oleh semuarakyat Malaysia. Ia memberikan satu signifikan yangbegitu penting kepada kita selaku rakyat Malaysia yangduduk di bawah sistem demokrasi. Di dalam sistemdemokrasi ini, rakyat diberikan kuasa yang besar untukmemilih kepimpinan yang bertujuan untuk membela hakrakyat dan memimpin negara selama 5 tahun akan datang.Proses pemilihan kepimpinan negara melalui lunasdemokrasi ini adalah sesuatu yang tidak bolehdipandang ringan atau enteng oleh rakyat dimana iamemerlukan satu pemilihan yang tepat memandangkan iamampu untuk memberikan kesan yang begitu besar kepadamasyarakat dan negara. Justeru itu kita wajar untukmenimbang beberapa aspek sebelum membuat keputusanuntuk memilih kepimpinan.

Dalam hal ini, Islam mengambil berat di dalam soalpemilihan kepimpinan memandangkan ia memberikanperanan yang begitu besar di dalam membina ketamadunandan survival Ummat. Ini jelas terkelihatan melaluisatu kata-kata Saidina Umar al-Khattab,“Tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepimpinan dan tiadakepimpinan tanpa taat”. Islam meletakkan kepimpinansebagai taklif (bebanan amanah) bukan tashrif(kemuliaan). Oleh sebab inilah, kepimpinan menjaditanggung jawab yang akan di persoalkan Allah swttentang pelaksanaan amanah tersebut dan dengan ini dankepimpinan dituntut untuk dilaksanakan sebaik mungkin.Justeru itu, rakyat seharusnya membuat pertimbanganberdasarkan merit dan kebolehan calon yang bertanding,bukan parti yang pertanding.

Aspek-aspek asaskepimpinan dalam Islam seperti yang telah diungkapkan Al-Mawardi yang dikatakan sebagai Bapa Sains PolitikIslam di dalam magnum opus, karyanya Al-AhkamSultaniyyah menyebutkan bahawa adil, berilmu,berkemampuan, berakhlak dan berani sebagai antaraperkara-perkara asas yang harus ada pada kepimpinan.Melihat kepada perkara-perkara inilah seharusnya parapengundi perlu untuk melihat soal pengetahuanseseorang, dari sudut latar belakang pendidikan calon,kesungguhannya kepada mengangkat martabat Ilmu danagama Islam. Aspek pendidikan Islam ini adalah pentingkerana hanya melalui ilmu pengetahuan, satu-satukeputusan yang tepat boleh dilaksanakan dan hanya dariilmu pengetahuan, satu-satu dasar yang adil dapatdilaksanakan. Di dalam konteks adil pula, Islam mendefinasikannyasebagai ‘meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya’.

Aspek keadilan ini adalah merupakan satu perkara yangpaling susah dalam kepemimpinan. Persoalan sepertimenjalankan tugas, menyuarakan pandangan rakyat,menjaga kebajikan rakyat mahupun membezakan pentinganrakyat atau kepentingan parti dan peribadi menjadikayu ukur penting di dalam menjawab persoalanmenegakkan keadilan. Contoh keadilan kepimpinan dapat dilihat dalamkepimpinan Khilafah Umar Abd Aziz. Pada satu ketika,Khalifah Umar didatangi salah seorang anaknya yangingin mengadu hal, tetapi yang menarik untuk kitaambil iktibar adalah apabila Khalifah Umar berhadapandengan anaknya itu, beliau menanyakan samada kehadirananaknya ingin berbicara soal negara atau peribadi.Lalu anaknya menjawab, beliau hadir atas urusanperibadi. Khalifah Umar lantas memadamkan lilin yangdinyalakan, dan dinyalakannya lilin yang lain. Apabiladitanyakan perbuatannya itu, Khalifah Umar menjawabbahawa lilin yang awal tadi adalah lilin untuk urusankerajaan, manakala lilin yang baru ini adalah untukurusan peribadi. Inilah etika seorang pemimpin yangingin meletakkan keadilan ditempatnya. Walaupunsekecil perkara pun dijaga dengan rapi, kerana setiaptindakan seorang pimpinan itu akan ditanya di sisiAllah swt.

Aspek seterusnya yang harus ada pada kepimpinan adalahsoal akhlaknya dan keberanian. Akhlak menjadi tunjangkepada kepimpinan, seperti mana ungkapan melayu‘Kepimpinan Melalui Tauladan’ atau dalam istilah arabyang biasa kita gunakan adalah ‘Qudwah Hasanah.Sebaik-baik contoh akhlaknya adalah Rasulullah saw,kerana baginda adalah sebaik-baik contoh. Kepimpinanharus memberikan contoh yang baik kepada pengikutnyadan rakyat. Ia merangkami aspek peribadi, keluargamalah sekecil-kecil perkara seperti makan dan berjalanharus diambil berat kerana segalanya akan dinilai.Justeru itu kepimpinan yang berakhlak dan bermoralakan menjadi pilihan para pemilih.Soal keberanian ini adalah penekanan kepada prinsip‘Amar Maaruf Nahi Mungkar’ atau mengajak kepadakebaikkan dan mencegah kemungkaran. Seorang pemimpinharus dinilai atas dasar kemampuannya untuk menegakkanprinsip ini. Pemimpin seharusnya tidak boleh tundukpada tekanan atau balasan dalam memutuskan satu-satuperkara.

Menegakkan kebenaran dan mencegah kepadakebathilan harus menjadi prinsip utama di dalamkepemimpinan. Jika satu-satu perkara itu walaupunpedih dan payah untuk dihadapi, tetapi jika itulahkebenaran, maka kepimpinan harus hadapi menyatakankebenaran, begitu juga sebaliknya. Permasalahan rakyat itu perlu menjadi keutamaan dalammenentukan satu-satu urusan dan dasar. Sebaliknyabukan pada aspek-aspek lain seperti periuk nasisendiri, malah parti sekalipun. Di dalam mentadbir danmembuat dasar rakyat kepentingan peribadi dankepentingan parti harus dibawa kepada perkara kedua.Aspek ini mungkin susah untuk dilihat di kebanyakkannegara Islam, tetapi dikebanyakkan negara-negara majudi barat adalah sebaliknnya. Mengambil contoh daripadaapa yang berlaku di Britain, sewaktu kepimpinan TonyBlair yang datangnya daripada Parti Buruh tetapisewaktu berbahasan isu penyertaan Britain di Iraqselaku sekutu kuat AS, Parti yang dianggotai Blairsendiri iaitu Parti Buruh yang menentang Polisi beliauuntuk membantu AS dalam menakluk Iraq.

Aspek kebajikan rakyat juga harus diutamakan. SaidinaUmar al-Khattab adalah antara contoh kepimpinanterbaik di dalam menjaga kebajikan rakyatnya. Beliauyang terkenal dengan tindakan menyamar sebagai rakyatbiasa pada waktu malam untuk melihat sendiri keadaansebenar rakyat dengan mata sendiri. Mungkin keadaanini sedikit sebanyak berbeza dengan keadaan sesetengahwakil rakyat yang ada pada hari ini. Jika menghadirisatu-satu majlis keramaian bersama masyarakat,masyarakat yang kebiasaannya bersusah payah menyiapkansegala persiapan dengan hidangan yang enak-enak dansambutan kedatangan yang penuh meriah. Mungkin budayasebegini perlu diubah.

Kepemimpinan harus sentiasabersama masyrakat, menyelami perih pedih rakyat danmendengar rintihan rakyat. Berdasarkan beberapa ciri-ciri dan contoh yangdigariskan ini, wajar untuk diambil untuk menjaditimbangan para pengundi untuk membuat pilihan wakilrakyat. Bagi bakal calon, aspek-aspek yang digariskanini adalah wajar untuk dimuhasabah dan diambiliktibar. Tulisan ini akhirnya ditutup dengan baitpantun 2 kerat yang patut direnungi oleh semua pihakdi dalam persiapan menghadapi pilihan raya yang bakalmenjelang.

Pemimpin adil
Pemimpin di sembah ( Taat )
Pemimpin zalim Pemimpin disanggah

No comments: